Pleasant View: (801) 737.5437

Farmington: (801) 447.5437

Dr. Kimball Burton Utah Mountain View Pediatric Dentistry